💠 پکیج الماس : 2.200.000 تومان در ماه
▪️روزی 1 پست + 10تا استوری (1مرتبط +انگیزشی+جالب +مشابه موجود+کاربردی)
▪️پاسخ دهی دایرکت از ساعت 10تا 13 و از ساعت 17تا 21
▪️کامنت مارکتینگ و پاسخ دهی به کامنت ها
▪️ارسال متن تبلیغاتی روزانه به 20 نفر
▪️فالو و آنفالو
▪️ایجاد تعامل با فالور ها و پیج های مرتبط کاری برای بالا بردن اینگیجمنت پیج و فالور بیشتر
▪️معرفی پیج های تبلیغاتی مناسب
▪️معرفی هشتگ های تخصصی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🟡 پکیج طلایی : 1.750.000تومان در ماه
▪️یک روز در میان 1پست + روزانه 10 تا استوری (1مرتبط + انگیزشی + جالب + مشابه موجود + کاربردی)
▪️پاسخ دهی دایرکت از ساعت 10تا 13 و از ساعت 17تا21
▪️ کامنت مارکتینگ و پاسخ دهی به کامنت ها
▪️ارسال متن تبلیغاتی روزانه به 20 نفر
▪️فالو و آنفالو
▪️ ایجاد تعامل با فالور ها و پیج های مرتبط کاری برای بالا بردن اینگیجمنت پیج و فالور بیشتر
▪️ معرفی پیج های تبلیغاتی مناسب
▪️معرفی هشتگ های تخصصی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⚪پکیج نقره ای : 1.350.000 تومان در ماه
▪️هفته ای 2پست +روزانه 10 تا استوری (1مرتبط +انگیزشی +جالب+مشابهه موجود
+کاربردی)
▪️پاسخ دهی دایرکت از ساعت 10تا 13 ظهر و از ساعت 17تا 21
▪️کامنت مارکتینگ وپاسخ دهی به کامنت ها
▪️ارسال متن تبلیغاتی روزانه به 20 نفر
▪️ایجاد تعامل با فالور ها و پیج های مرتبط کاری برای بالا بردن اینگیجمنت پیج و فالور بیشتر
▪️معرفی پیج های تبلیغاتی مناسب
▪️معرفی -هشتگ های تخصصی
▪️فالو و آنفالو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🟤پکیج برنزی : 1.000.000 تومان در ماه
▪️هفته ای 1پست +روزانه 10تا استوری (1مرتبط+انگیزشی+جالب+مشابه موجود+کاربردی)
▪️کامنت مارکتینگ و پاسخ دهی به کامنت ها
▪️ارسال متن تبلیغاتی روزانه به 20 نفر
▪️ایجاد تعامل با فالور ها و پیج های مرتبط کاری برای بالا بردن اینگیجمنت پیج و فالور بیشتر
▪️معرفی پیج های تبلیغاتی مناسب
▪️معرفی هشتک های تخصصی